Presentation

Projekt 1 startade sin verksamhet i April 2011. Grundare är Robert Högstadius med bakgrund som vvs-ingenjör och med fokus på att leda och driva installationstäta byggprojekt. Installationskostnaden utgör i dag den största kostnadsposten i ett enskilt byggprojekt. Med kunskaper som i tidiga skeden kan rådgiva beställare i deras beslutsprocess kan vi  som partner föreslå de bästa och mest kostnadseffektiva etableringslösningarna för både om- och nybyggnadsprojekt. Vi har hittills genomfört över hundra projekt av varierande art och storlek.

Genomförande

Vi använder vårt digitala projektstyrningssystem med rutiner och hjälpmedel för att styra projekt som är anpassat efter de olika roller vi har, i de olika skedena genom hela byggprocessen. Våra uppdrag genomförs enligt våra kvalitets- och miljörutiner vilka uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001 och 14001.

Förädling av fastigheter

Vi kan analysera potentiella ombyggnads och utveklingsmöjligheter. När en fastighets ska byggas om eller förtätas innebär detta ofta stor påverkan på installationssystem, då krävs ofta en snabb analys av befintliga system i form av kapacitet, tekniska förutsättningar och kostnader. Det kan även gälla vid tillbyggnad då installationssystem behöver snabbutredas och budgetar upprättas.

Underhållsplaner / Statusbesiktningar TDD

Vi utför status besiktningar av fastigheter för att bedöma fastighetens tillstånd eller underhålls behov. Det kan vara i samband med köp eller försäljning, eller för upprättande av en underhållsplan. Besiktningen innebär att fastighetsägaren får en bild av underhåll- och renoveringsbehovet samt får en kostnadsuppskattning på föreslagna åtgärder. Brister i fastigheten dokumenteras myndighets dokumentation kontrolleras.

Energi effektivisering

Energieffektiviserings åtgärder är något varje fastighetsägare bör göra, vilket kan leda till stora kostnadsbesparingar och positivt driftnetto, både på kort och lång sikt. Vi har verktyg och kunskap för att utföra livscykelanalyser och nuvärdesberäkningar vi arbetar med Greenbuilding certifiering.

make it happen